Nyheter

Stora rörelser på marknaderna

IKC-Fonder_Artikel-3_Illustration

De senaste dagarna har världens börser skakat rejält. Vi har samlat våra tankar kring världens börsfall, där Kina pekas ut som den utlösande faktorn.

Vi tittar bakåt

I samband med hur man skulle lösa skuldkrisen i Grekland och den kraftiga nedgången på de kinesiska aktiemarknaderna har det under sommaren varit oroligt på de globala aktiemarknaderna. I Europa gick aktiemarknaderna ner under de utdragna förhandlingarna för att lösa skuldkrisen i Grekland, för att sedan återhämta sig efter det att en skulduppgörelse nåtts. Därefter intensifierades börsnedgången i Kina vilket spred oro på de globala aktiemarknaderna. Tecken på en svagare tillväxt i den kinesiska ekonomin har under sommaren påverkat råvarumarknaderna negativt. Priset på olja, koppar och järnmalm har fallit kraftigt under sommaren. Detta har smittat av sig på bl.a. de brasilianska och ryska aktiemarknaderna vilka har utvecklats svagt. I samband med att den kinesiska valutan devalverades i mitten av augusti började de globala aktiemarknaderna åter falla i synnerhet den kinesiska. Efter att den kinesiska centralbanken sänkt räntan och bankernas reservkvoter studsade aktiemarknaderna upp.

Bolagsrapporterna har i stort sett kommit in som förväntat vilket har påverkat börserna positivt. I Europa har vinsterna och omsättningen förbättrats tack vare en svag valuta medan det omvända gäller för de amerikanska bolagen vilka påverkats negativt av en stark dollar.

Vi tittar framåt
Framöver är det viktigt att vi ser fler tecken på att den globala tillväxten tilltar och att bolagens vinster ökar. Vidare kommer marknaderna noga följa om FED kommer att höja räntan i september och om de kinesiska myndigheterna kommer att sänka räntorna och bankernas reservkvoter ytterligare och/eller presenta något stimulanspaket. Om man kraftigt sänker räntorna i Kina finns det en risk för att takten i valutautflödet i Kina ökar. Den svenska kronan har förstärkts under den sista tiden vilket har påverkat värdet på fondernas innehav negativt. På kort sikt är det inte osannolikt att kronan kan försvagas efter denna uppgång.

Våra fonder
I våra fonder som allokerar mellan aktier och ränta, har vi under den senaste tiden successivt dragit ner aktieandelen. Andelen aktier ligger omkring 50 procent i 0 – 100 portföljerna. Vi kommer noga att följa den ekonomiska statistiken och hur marknaderna utvecklar sig när vi tar beslut om allokeringen mellan räntor och aktier. Vi tror att centralbankernas möjligheter att stimulera marknaderna med hjälp av sänkta räntor och köp av obligationer i marknaden har minskat. Kina och några andra länder har möjlighet att sänka räntorna ytterligare medan de västerländska centralbankerna har mindre möjligheter med tanke på de redan låga räntorna där. Detta kommer sannolikt medföra att aktiemarknaderna kommer att röra sig mer upp och ned än vad vi varit vana vid under de senaste åren. Möjligheterna för att allokera mellan aktier och räntor kommer därmed att öka framöver. En miljö som tidigare bidragit till att IKC Fonder kunnat skapa en god avkastning åt sina kunder.

IKC Sverige Flexibel har under senare delen av sommaren haft en låg exponering mot aktiemarknaden. Vi har haft en försiktig syn på konjunkturkänsliga bolag i synnerhet de med stor export. Den svenska kronan har förstärkts vilket påverkar exportbolagens intäkter negativt på sikt. I fonden har vi varit överviktade mot bolag som Axfood, Cloetta och ICA Gruppen.

Många av de bolag som finns representerade i fonden IKC Global Brand tror vi aktivt kommer att bidra till en konsolidering i sin sektor. Vi pekar speciellt på en sektor där vi tror att vi bara är i början av en konsolidering nämligen, livsmedelssektorn. Denna präglas av stora skillnader i lönsamhet mellan olika bolag. En förebild för hela livsmedelssektorn är det amerikanska företaget Heinz (fanns tidigare som ett innehav i IKC Global Brand) som blev uppköpta av Warren Buffet och ett brasilianskt riskkapitalbolag som specialiserat sig på att rationalisera bolag i sektorn. De har på några år höjt rörelsemarginalerna i Heinz kraftigt. Heinz lade i början av året ett bud på det amerikanska livsmedelsbolaget Kraft Food (innehav i fonden) vilket höjde deras börskurs. De båda bolagen har nu formellt gått ihop och Kraft Heinz har inlett en översyn av bolaget för att rationalisera verksamheten och få upp rörelsemarginalerna. Denna process förväntas ta ett par år och om allt går enligt plan kan man förvänta sig att de kommer att inleda nya förhandlingar om uppköp av andra bolag i livsmedelssektorn. Detta har skapat press på företagen i sektorn att höja sin lönsamhet för att undvika att bli uppköpta och bevara sin självständighet.

Vi har även en positiv syn på den globala hälsovårdssektorn vilken förväntas växa med ca 5,2 procent per år mellan 2014 – 2018,enligt Economic Intelligence Unit (EIU) vilket är en snabbarare takt än den globala ekonomin. Läkemedelsförsäljningen under motsvarande tidperiod förväntas enligt (EIU) öka med ca 6,9 procent per år. Livsmedel och hälsovård tror vi kommer att präglas av en kombination av våra honnörsord i fonden: värde och tillväxt. Inom livsmedel tror vi att marknaden underskattar processen på ökad lönsamhet. Om bolagen inte lyckas med att höja lönsamheten riskerar de att bli uppköpta. Det finns potential för värdestegringar i dessa bolag i takt med att det kommer tecken på att marginalerna ökar. Hälsovårdssektorn förväntas under de närmaste åren få en tillväxt som ligger över den globala tillväxten. Denna tillväxt kommer på sikt att påverka vinsterna positivt i hälsovårdssektorn.