Nyheter

Infrastruktur – för ett fungerande samhälle

Enligt många bedömare kommer infrastrukturinvesteringar att spela en avgörande roll för den framtida globala tillväxten. Infrastruktur definieras enklast som en tillgång som erbjuder samhället nödvändiga och viktiga tjänster och/eller produkter för att samhället ska kunna fungera på ett smidigt och effektivt sätt.

Historiskt sett har det oftast varit det offentliga, i Sverige staten och kommunerna, som ansvarat för utbyggnad och underhåll. Det blir dock allt vanligare att regeringar och offentliga myndigheter i allt större utsträckning vänder sig till den privata sektorn för att få hjälp med finansiering av stora infrastrukturprojekt.

- Vi har följt denna typ av investeringsobjekt en längre tid och ser ett behov och därför en mycket stor potential inom området. 


Fyra kategorier infrastruktur 
Vanligtvis kategoriseras infrastruktur i fyra huvudområden; transport (vägar, broar, hamnar, flygplatser och järnväg etc.), reglerade tjänster (elektricitet, gas, vatten och avlopp), kommunikation (telekom, mobilnät, satellitsystem, tv-nät, radionät och molntjänster) samt sociala tjänster (skolor, sjukhus, vårdhem, fängelser, domstolar och myndigheter).

I västvärlden behöver vi exempelvis satsa på bättre kommunikationer, vatten och avlopp samt teknologi för att upprätthålla och utveckla en effektiv tillverknings- och servicesektor.
På tillväxtmarknaderna är det viktigt att man bygger vägar, järnvägar, vatten och avlopp
samt energisystem. I Indien räknas en fjärdedel av befolkningen sakna tillgång till elektricitet.

Något annat som kräver infrastrukturinvesteringar är den fortsatta inflyttningen till städerna, vilket kräver investeringar i ny i form av boende, arbetsplatser, kommunikationer och energisystem.

Klimatförändringarna påverkar 
En annan faktor som kommer att påverka investeringar i infrastruktur är förändringarna i klimatet som skapar ökade risker för stormar, översvämningar, vattenbrist och torka. Stora kustområden måste planera för att skydda sig mot översvämningar och ändra på lokaliseringen av byggnader, hamnar, bostadsområden etc.