Nyheter

Förvaltaren har ordet, dec 2017

December 2017

Inledningen på december präglades av en oregelbunden aktiemarknad. Marknaderna tog ingen större notis om att den amerikanske senaten godkände skatteförslaget. Marknaderna avvaktade nästa steg i processen där senaten och representanthuset ska enas om ett gemensamt förslag. Inte heller den amerikanska centralbankens, FED, höjning av styrräntan för tredje gången 2017 påverkade marknaderna i någon större utsträckning. Mot slutet av månaden godtog den amerikanska kongressen skatteförslaget men detta var redan till stor del diskonterat av börserna. I Sverige påverkades aktiemarknaden negativt av oro för bostadsmarknaden och att kronan förstärktes.

Prognoserna för tillväxten i den globala ekonomin 2018 ser bra ut. IMF spår ungefär samma tillväxttakt som 2017. I Europa har man justerat upp tillväxten för 2018. I synnerhet i Tyskland utvecklas ekonomin starkt. Höjda löner och en stark fastighetsmarknad påverkar privatkonsumtionen i Tyskland positivt. I Sverige påverkas exportföretagen negativt av att kronan har förstärkts. Sammantaget borgar den goda tillväxten i den globala ekonomin för en hygglig utveckling av vinsterna i år.

I våra fonder 0 - 100, som allokerar mellan aktier och räntor, ligger vi överviktade i aktier. Centralbankerna förväntas sammantaget föra en expansiv penningpolitik en bra bit in på 2018. Detta ger ett underliggande stöd till aktie- och räntemarknaderna. Men risken på de finansiella marknaderna kommer öka i takt med att centralbankerna stramar åt penningpolitiken. 


Arkiv - Förvaltaren har ordet >>