Nyheter

Förvaltaren har ordet - jan 2019

forvaltaren har ordet oktober 2018


Förvaltaren har ordet januari 2019

2019 inleddes med nya kursfall efter det att Apple varnat för lägre försäljning, i synnerhet i Kina. Men annonserade nya stimulanser i Kina, sänkta skatter och ökade möjligheter för små - och medelstora bolag att få lån i bankerna, fick börserna att rekylera uppåt. Uppgången förstärktes när den amerikanska central-banken, FED, tonade ner risken för en snar höjning av styrräntan. Oro för bakslag i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA och för lägre global tillväxt fick aktiemarknaderna att falla tillbaka något i mitten av månaden. Men nedgången blev kortvarig. Förhoppningar inför handelsförhandlingar mellan Kina och USA i slutet av månaden fick börserna att åter stiga. Den amerikanska centralbankens beslut att avvakta med räntehöjningar fick aktiemarknaderna att stiga ytterligare. Men centralbanken pekade på att de svagare utsikterna för den europeiska och kinesiska ekonomin kommer att påverka den amerikanska ekonomin framöver. Rapporterna för det fjärde kvartalet i Europa och USA som hittills har kommit var i stort sett som förväntat. Däremot är framtidsutsikterna mer dämpade.


 I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi något överviktade i aktiemarknaderna fram till mitten av månaden. Efter den snabba uppgången på aktiemarknaderna viktade vi ned Sverige, USA och Asien. Anledningen till det var ytterligare tecken på en svagare global tillväxt. Vid månadens slut låg vi något underviktade i aktier.


Framöver blir det viktigt att följa hur den globala tillväxten utvecklar sig. I Kina minskade bilförsäljningen 2018 för första gången sen 1990 med ca 4 procent till 23,8 miljoner sålda bilar. Inför 2019 ser det inte ljust ut: lagern av osålda bilar ligger på ca två miljoner. Även i grossistledet har lagern av osålda bilar ökat. Kapacitetsutnyttjandet i den kinesiska bilindustrin har fallit kraftigt den senaste tiden efter att kapaciteten har byggts ut. Nu måste man anpassa tillverkningen efter en svagare efterfrågan. För att underlätta detta är det sannolikt att de kinesiska myndigheterna på något sätt ytterligare kommer att stimulera bilförsäljningen framöver. Men detta blir antagligen mer riktade åtgärder på speciella områden och av mer begränsad omfattning än tidigare. Den kinesiska bilmarknaden är den största i världen och en svagare tillväxt på denna kommer få stor påverkan för lönsamheten i den globala bilindustrin. För världens bilindustri har den kinesiska marknaden generat stora vinster under den senaste åren. I en del fall, tex. de stora tyska biltillverkarna, uppskattas att nästan hälften av vinsten har kommit från den kinesiska marknaden. En svagare bilmarknad kommer påverka verkstadsindustri och underleverantörer negativt över hela världen.


Ett annat område där det syns en klar försvagning är efterfrågan på mobiltelefoner. Både Apple och Samsung har varnat för en svagare försäljning framöver. I Kina har återförsäljare av Iphone börjat att rabattera priset för att anpassa lagern av mobiltelefoner till mer normala nivåer. En svagare försäljning av mobiltelefoner återspeglas i orderingången i den viktiga halvledarindustrin försämrats kraftigt de senaste kvartalen. Detta är bara några exempel på områden där det kan skönjas en lägre tillväxt.


Mot detta ska ställas att Kina har vidtagit åtgärder för att stimulera tillväxten tex.: sänkta skatter för små och medelstora företag, nya infrastruktursatsningar och ökad tillgång till krediter för privatföretag: I USA har den amerikanska centralbanken intagit en mer försiktig syn på ytterligare höjning av styrräntorna. Även den europeiska centralbanken ECB har blivit försiktigare i sina uttalanden om den europeiska ekonomin. Men risken i den globala ekonomin har ökat för en lägre tillväxt framöver. Vi är sent i konjunkturcykeln.


pdfikon_IKCFörvaltaren har ordet