Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond

pdfikon_IKCMånadsrapport - juli 2019


Statistiken kring världsekonomins utveckling är fortsatt svag och det kommer en del politiska utspel som ger små skakningar i marknaderna, men utvecklingen är ändå överlag positiv. Det finns ett stöd från centralbankerna som bekräftades av att Fed i USA som förväntat sänkte sin styrränta för första gången på lång tid. Tonläget är detsamma från ECB i Europa och BOJ i Japan även om utrymmet för räntesänkningar är mer begränsat för dem. 


Aktiemarknaderna runt om i världen har gått starkt med ökad riskaptit från investerare och det har även påverkat kreditmarknaderna positivt. Räntemarknaden ger en pessimistisk syn på utvecklingen och de långa räntorna har fallit vilket ger positiva avkastningsbidrag från ränterisk. Riskvilja i omvärlden som påverkar och sjunkande räntor har medfört en bra svensk företagsobligationsmarknad. Det blev en stark sommarmånad för Avkastningsfonden med en uppgång på nästan 0,4% och därmed har fonden stigit med knappt 2,7% hittills i år. 


cit01


Aktivitetsnivån i marknaden avtog som vanligt när sommaren kom även om det gjordes emissioner ända in i semestrarna. Likviditeten i marknaden klarade av vågen av emissioner utan några problem och det finns troligen en god efterfrågan på mera efter sommaren. Avkastningsfonden var aktiv och deltog i några emissioner som kom före sommarstiltjen, bland annat den som emitterades av FNG Nordic för att finansiera uppköpet av Ellos. Fonden har också gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

Det har varit en god bredd på utvecklingen i portföljen med positiva bidrag från de flesta innehav. På den negativa sidan värderades obligationerna från Prime Living ner ytterligare även om de tog in lite kapital via en aktieemission. Det motverkades av den positiva breda utvecklingen och konvertibler i Recipharm och Arise gick starkt med utvecklingen på börsen. Deltagande i emissioner gav positiv effekt och en del obligationer med hög kupong gav bra bidrag medan korta och försiktiga placeringar ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge.

De emissioner som kom till företagsobligationsmarknaden före sommaren togs emot utan problem. Det förefaller som att likviditeten är god och den ökar sannolikt under sommaren. Det kan ge en viss stabilitet och är en styrka när aktiviteten kommer tillbaka framöver. 

Juli 2019 >>