Nyheter

Förvaltaren har ordet

forvaltar sep 2019


pdfikon_IKCFörvaltaren har ordet augusti 2019


Inledningen av juli präglades av en stark börsutveckling. Marknaderna reagerade positivt efter att den amerikanska centralbankens chef, Jerome Powell, gett tydliga signaler om att sänka räntan. En mjukare penningpolitik motiverades med oro över konjunkturen, svagare investeringar och en inbromsning i industrins tillväxttakt i USA. I slutet av juli lämnade som väntat den europeiska centralbanken räntan oförändrad med hänvisning till bl.a. låg inflation medan den amerikanska centralbanken sänkte räntan 0,25 procent. Rapportsäsongen i juli var något bättre än väntat vilket bidrog till att aktiemarknaderna steg. Tekniksektorn ledde uppgången bl.a. med hjälp av starka rapporter från Microsoft och Google.


I slutet av juli och under de inledande veckorna av augusti föll aktiemarknaderna i samband med att retoriken kring handelsförhandlingarna hårdnade. USA inledde med att annonsera 10-procentiga tullar på kinesiska varor till ett värde av 300 miljarder dollar bl.a. på smartphones, datorer och barnkläder från 1 september, vilket fick aktiemarknaderna att falla. Motsättningarna ökade när Kina annonserade höjda tullar med 5 till 10 procent på amerikanska varor till ett värde av 75 miljarder dollar. Trump svarade omgående med att höja de tidigare annonserade tullarna med ytterligare 5 procent, vilket fick aktiemarknaderna att falla kraftigt. I slutet av augusti rekylerade aktiemarknaderna upp när Kina signalerade att man inte planerade att svara på USA:s höjda tullar, vilket gav nytt hopp i handelsförhandlingarna.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi överviktade i aktiemarknaderna under juli månad. I inledningen av augusti viktades andelen aktier ned i Sverige, USA och Asien i samband med att utvecklingen i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA försämrades. I skrivande stund ligger vi nära normalvikt i våra allokeringsportföljer.


I slutet av juli sänkte Internationella valutafonden (IMF) prognoserna för den globala tillväxten till 3,2 procent för nästa år och 3,5 procent för 2020. Dämpad världshandel som en konsekvens av ökade spänningar mellan USA och Kina gällande handel och teknologi bidrog till att prognoserna reviderades ned. Det är främst i tillväxtländerna som tillväxten visar tecken på svagare utveckling, men även i bl.a. Tyskland och Japan syns tecken på svagare orderingång. I Euro-området har en svagare ekonomisk utveckling och försämrade handelsförutsättningar påverkat tillverkningsindustrin negativt. I Tyskland minskade tillväxten -0,1 procent under andra kvartalet. I USA bromsade tillväxten in något mindre än befarat, där tillväxten under andra kvartalet uppgick till 2,0 procent mot förväntat 1,8 procent. Tillväxtmotorn i den amerikanska ekonomin är den privata konsumtionen som steg 4,7 procent i årstakt. I Kina implementerades i augusti en räntereform som ska ge lägre långräntor för kinesiska företag och hushåll.


Framöver kommer utvecklingen på aktiemarknaderna till stor del påverkas av handelsförhandlingarna mellan Kina och USA. Osäkerheten kring styrkan i världsekonomin bidrar till nedåtriskerna på aktiemarknaderna. Konjunkturen mattas av både i Europa och USA och förväntningarna på stimulanser från centralbankerna ökar. På kort sikt kommer en mjukare amerikansk penningpolitik sannolikt leda till lättnader från andra centralbanker vilket ger ett visst stöd till aktiemarknaderna framöver. I Sverige sänkte konjunkturinstitutet tillväxtprognosen till 1,5 procent för 2019 och till 1,3 procent för 2020. Högkonjunkturen består men vi ser en avmattning från höga nivåer. Den svenska kronan försvagades ytterligare något under augusti.