Nyheter

Månadsrapport IKC Avkastningsfond


Fonden steg med 0,33 procent i september och har i och med det ökat med 3,17 procent sedan årsskiftet.

graf"Vi känner oss väl förberedda inför hösten och har i skrivande stund fördelat fondens kapital mellan hela 129 olika emittenter (192 räntebärande instrument). Detta gör fonden rustad mot enskilda negativa bolagshändelser samtidigt som vi ser en bra förutsättning för att kunna skapa en jämn och stabil avkastning över tid", adderar förvaltaren.

 Månadsrapport sep 2019 pdfFörvaltarkommentar - sep 2019

Signalerna kring utvecklingen för världsekonomin fortsätter att vara svaga och allt fler lyfter fram riskerna för en recession. Detta motverkas av en tro på att centralbankerna ska agera kraftfullt med penningpolitiken, viss förväntan på finanspolitiska stimulanser och en förhoppning om en lösning på handelskonflikten. Marknaderna har sammantaget valt att se det som att svag statistik ger positiva effekter, vilket har medfört en stark utveckling i både aktiemarknader och kreditmarknader. De långa räntorna är kvar på väldigt låga nivåer och målar en negativ bild av den framtida konjunkturutvecklingen. Den svenska företagsobligationsmarknaden har fått styrka från både riskvilja i omvärlden och god likviditet hos marknadsaktörerna. Avkastningsfonden levererade en stark månad med en uppgång på över 0,3% och har därmed stigit med nästan 3,2% hittills i år.


Det har varit stor aktivitet i marknaden när banker och företag har utnyttjat den gynnsamma miljön att kunna emittera obligationer för att finansiera sig på ett förmånligt sätt. Mycket likviditet och stor efterfrågan i marknaden har gjort det ökade utbudet väl mottaget. Avkastningsfonden har varit aktiv och bland annat deltagit i emissioner från Storebrand, Nordax Bank och Offentliga Hus. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

En stark utveckling i företagsobligationsmarknaden medförde generellt positiva bidrag från innehaven i portföljen. På den positiva sidan kan nämnas att Northmill erhöll banktillstånd och att Sollentuna Stinsen förtidsinlöser en obligation på förmånlig nivå. Portföljens utveckling hölls tillbaka av svaghet för välfärdsbolag som Norlandia och Frösunda. Deltagande i emissioner gav positiva bidrag och en del obligationer med hög kupong gav bra bidrag medan korta och försiktiga placeringar ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge. Marknaden ser ut att vara fortsatt stark med god likviditet och det verkar behövas oro i omvärlden eller fler emissioner för att ändra balansen.