Nyheter

Förvaltaren har ordet


forvaltar sep 2019


Förvaltaren har ordet oktober 2019


Aktiemarknaderna föll i inledningen av månaden när tecken på en avmattning i global och i synnerhet kinesisk tillväxt skapade oro bland investerare. Aktiemarknaderna vände upp i samband med att utvecklingen i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA förbättrades. USA avstod ytterligare tullhöjningar och Kina lovade bl.a. att köpa jordbruksvaror årligen för motsvarande 40 till 50 miljarder dollar av USA. Vid inledningen av rapportsäsongen steg aktiemarknaderna ytterligare efter mestadels positiva bolagsrapporter. I slutet av månaden nåddes nya ”all time high” på de amerikanska aktiemarknaderna i samband med att den amerikanska centralbanken som väntat sänkte styrräntan 0,25 procent för att understödja tillväxten. Rapporterna som hittills har kommit för det tredje kvartalet i USA och Europa var överlag något bättre än förväntat, vilket bidrog till att lyfta aktiemarknaderna under månaden.


I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi nära normalvikt i aktiemarknaderna under i stort sett hela oktober. Under månaden viktades aktieexponeringen mot USA, Europa och Sverige upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader i Asien viktades ned i takt med svagare konjunktursignaler från bl.a. Kina.


I inledningen av oktober kom nya signaler på att den globala tillväxten saktar in. Svag arbetsmarknadsstatisk och ett fall i inköpschefsindex för både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn visade på en inbromsning i den amerikanska ekonomin. I slutet av månaden kom de första beräkningarna som visade på att den amerikanska tillväxten steg 1,9 procent i årstakt mot förväntat 1,6 procent under tredje kvartalet. I Europa kom data för industriproduktionen in bättre än förväntat under månaden. Det ser generellt lite bättre ut än vad som tidigare befarats i Europa.


I Kina föll tillväxten i det tredje kvartalet till 6,0 procent i årstakt, vilket är den lägsta nivån på 30 år. Den kinesiska ekonomin pressas både externt av amerikanska tullar och internt av svaga inhemska investeringar. Det är sannolikt att den kinesiska centralbanken kommer att stimulera ekonomin framöver för att sätta fart på ekonomin igen. Även svaga exportsiffror från Japan och Sydkorea tyder på en svagare världskonjunktur.


I mitten av oktober skrev IMF ned prognoserna för den globala tillväxten till 3,0 procent för 2019 och till 3,4 procent för 2020 med hänvisning till bl.a. handelshinder och geopolitisk oro. För Sveriges viktiga handelspartner Tyskland sänkte IMF tillväxtprognosen till 0,5 procent för 2019 och till 1,2 procent för 2020. Framöver förväntas en period med lägre tillväxt än tidigare. Däremot förblir räntenivåerna sannolikt låga samtidigt som centralbankerna understödjer med stimulerande åtgärder. Detta sammantaget bör bidra till ett relativt gynnsamt klimat för aktiemarknaderna.


Även den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas. Konjunkturinstitutet sänkte prognosen för den svenska tillväxten till 1,2 procent för 2019 och till 1,1 procent för 2020. Riksbanken beslöt att hålla räntan oförändrad i oktober men vidhöll prognosen att en räntehöjning kommer i december för att uppnå en normalisering av penningpolitiken. Kronan stärktes på beskedet men föll senare tillbaka till lägre nivåer.