Nyheter

Förvaltaren har ordetNovember 2019
Aktiemarknaderna steg i inledningen av månaden när positiva uttalanden från USA:s handelsminister gällande handelsförhandlingarna mellan Kina och USA bidrog till ökat riskaptit. USA öppnade för att eventuellt dra tillbaka vissa tidigare införda tullar för att underlätta ett undertecknande av ett så kallat fas 1 handelsavtal med Kina. Aktiemarknaderna präglades därefter av en oregelbunden utveckling. Rapporterna för det tredje kvartalet fortsatte att överraska positivt, i synnerhet teknologibolagen. Aktiemarknaderna steg i samband med att rykten om nya framgångar i handelsförhandlingarna dominerade nyhetsflödet. Även nya kinesiska räntelättnader för att öka likviditeten i banksystemet bidrog till att aktiemarknaderna steg. I slutet av månaden nåddes nya ”all time high” på de amerikanska aktiemarknaderna i takt med positiv inkommande data för den amerikanska ekonomin.

I våra portföljer som allokerar mellan aktier och räntor låg vi något överviktad i aktiemarknaderna under november. Under månaden viktades aktieexponeringen mot Sverige upp medan aktieexponeringen mot tillväxtmarknader i Asien viktades ned. I skrivande stund ligger vi något överviktad i aktiemarknaderna.

Oron för en recession i den amerikanska ekonomin har avtagit i takt med bättre än förväntad statistik. Investeringar och orderingång kom in bättre än förväntat medan konsumtionen fortsätter att sakta in. Den amerikanska tillväxten för det tredje kvartalet reviderades upp från 1,9 procent till 2,1 procent i årstakt. De amerikanska bolagens rapporter för det tredje kvartalet övertygade överlag. Främst var det bolag inom läkemedel, dagligvaror och teknik som slog förväntningarna. Bolag med en stor exponering mot Kina rapporterade överlag en lägre tillväxt. På aktiemarknaden utvecklades cykliska bolag starkt under månaden i takt med att utvecklingen i handelsförhandlingarna mellan Kina och USA ljusnade.

Förväntningarna på tillväxten i Euro-zonen för 2020 har reviderats ned under de senaste månaderna. Samtidigt har de amerikanska hoten om att införa tullar på den europeiska bilindustrin minskat. Detta sammantaget ger en något ljusare bild av läget i Europa än vad som tidigare befarats. Tyskland undvek en recession till följd av att tillväxten steg 0,1 procent för det tredje kvartalet jämfört med föregående kvartal. Inköpschefsindex för den tyska industrin visade i november på en fortsatt försämring, men i en långsammare takt än innan. Den europeiska centralbanken efterfrågar finanspolitiska stimulanser för att få fart på den europeiska tillväxten, men bl.a. Tyskland har hittills varit motvillig att öka de offentliga utgifterna.

Den kinesiska centralbanken genomförde under månaden nya räntelättnader på lånefaciliteter för att stimulera investeringarna och bidra till bättre likviditet i banksystemet. Kinas tillväxttakt har avtagit betydligt under senare tid vilket gör att fler stimulanser förväntas framöver. I Hong Kong fortsätter protesterna, vilket även ökar motsättningarna i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina efter att USA visat stöd för proteströrelsen.

I Sverige steg tillväxten under tredje kvartalet till 1,6 procent i årstakt mot förväntat 1,7 procent. Främst bidrog exporten och privat konsumtion positivt medan investeringarna minskade något. Tillväxten förväntas sakta ned något under det fjärde kvartalet. Den svenska kronan stärktes i kölvattnet av lite positivare konjunkturutsikter.