Nyheter

Omfattande marknadsoro - Så agerar IKC Fonder

Coronaviruset COVID-19 har tillsammans med ett sjunkande oljepris satt press på den globala finansmarknaden. Såväl aktier som räntebärande värdepapper som företagsobligationer har påverkats negativt. För att motverka de negativa konsekvenserna arbetar centralbanker och regeringar världen över med att sätta in olika åtgärder och stimulanspaket.

IKC följer utvecklingen och respekterar de rekommendationer som utfärdats av våra svenska myndigheter. Fysiska möten och resor har tillsvidare ställts in och merparten av företagets anställda arbetar hemifrån. Personalen på fondbolaget mår efter omständigheterna bra. Vi har säkerställt verksamheten och ingen är smittad. Fokus ligger på att upprätthålla förvaltning, kundsupport och drift även i dessa krävande tider. Orderläggning och handel genomförs som vanligt och vi håller löpande kontakt med fondplattformar, återförsäljare/rådgivare samt media.

Med erfarenhet från såväl finanskrisen, it-bubblan som fastighetskraschen vet vi att många upplever oro. Aktie- och fondsparare förlorar stora värden på kort tid och det råder ett allvarsamt och dystert tonläge. Många söker trygghet istället för att hålla fast vid sina långsiktiga investeringsplaner. Placeringshorisonten tenderar att minska trots att den i grunden inte har förändrats. I efterhand talas ofta om vikten att våga gå mot strömmen och att vara uthållig. Det är just för denna typ av händelser som vi förbereder oss för när vi lägger upp våra sparplaner och väljer fördelning mellan olika tillgångsslag och fonder.

Att vi kortsiktigt står inför en lågkonjunktur är de flesta överens om, men det är fortfarande för tidigt att avgöra om vi är på väg in i en lika omfattande nedgång som i samband med finanskrisen 2008. Denna gång handlar det om en pandemi som gör det extra svårt för bedömare att avgöra händelseförloppet på den finansiella marknaden. Efter utbrotten av de tidigare pandemierna SARS (2003) och svininfluensan (2009) blev dock fallen i aktivitetsnivåerna relativt kortvariga med efterföljande börsåterhämtning. Denna gång råder dock en något större osäkerhet kring spridning och omfattning, vilket försvårar bedömningen av den totala realekonomiska effekten.

Vi förväntar oss att volatiliteten på marknaderna kommer att hålla i sig tills situationen upplevs vara mer stabil. Det innebär sannolikt att vi kommer att få se dagar med kurssvängningar både uppåt och nedåt, vilket alltid är fallet under perioder med stor marknadsoro. Detta motverkas av centralbankerna som har en hög beredskap.

Våra förvaltare följer och analyserar utvecklingen för att säkerställa att fonderna har bästa tänkbara förutsättning för långsiktigt värdeskapande. Vi är nära våra bolag och följer utvecklingen noggrant. I tider som dessa är det extra viktigt att hålla sig till sin investeringsfilosofi. Dessutom läggs tonvikt på att hålla en kassa för att kunna hantera eventuella flöden och affärsmöjligheter som uppstår.


Vi pratar alltid om fördelarna med ett långsiktigt sparande och att regelbundet investera genom ett månadssparande i våra fonder. För den som är långsiktig gäller fortfarande rådet att ”sitta still i båten”. Missar man några dagar med kraftiga uppgångar sjunker avkastningen betydligt.


Återkom gärna direkt till oss om du som fondsparare har några frågor.


Varma hälsningar


Hans Andersson VD IKC Fonder AB
hans.andersson@ikcfonder.se


Tobias Olsson Försäljningschef IKC Fonder AB
 tobias.olsson@ikcfonder.se