Nyheter

Frågor och svar om senareläggning av handel med fondandelar

Flera svenska fondbolag, däribland IKC Fonder, fattade den 20 mars beslut om att senarelägga handeln av fondandelar i fonder med inriktning mot företagsobligationer. Detta beslut hävdes den 25 mars och fonderna öppnades åter för handel. Vi besvarar nedan några av de vanligaste frågorna.

Vilka fonder berördes?
För IKCs del handlade det om två fonder, IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond.

Vad innebär en senareläggning?
Den innebär att köp- och säljorder i en fond inte genomförs förrän senareläggningen upphör. Befintliga andelsägare kan alltså inte sälja sina andelar i fonden under senareläggningen. På samma sätt gäller detta för befintliga och nya andelsägare som heller inte kan sätta in pengar i fonden.

Under vilken period gällde senareläggningen?
Beslutet om att senarelägga handel med fondandelar i IKCs båda fonder togs den 20 mars och gällde för alla order som var lagda efter bryttidpunkten den 18 mars 2020. Senareläggningen upphävdes den 25 mars då fondbolaget ansåg att prissättningen i den nordiska företagsobligationsmarknaden återigen var tillförlitlig.

Varför stängde flera fondbolag sina fonder?
I spåren av coronavirusets utbredning hamnade företagsobligationsmarknaden under stor press, vilket gjorde det svårt att prissätta de underliggande tillgångarna i fonderna. Vi gjorde därför bedömningen att risken för felprissättningar på marknaden var så stor att det inte gick att ta fram NAV-kurser på ett tillförlitligt sätt.

Vad händer med andelsägarnas fondorder som inte blivit utförda under senareläggningen?
Orderna har sparats och genomförs så fort fonderna öppnats för handel igen.

Hur påverkades du som andelsägare under senareläggningen?
Eftersom vi inte kunde sätta någon NAV-kurs gick det heller inte att göra affärer i IKC Avkastningsfond och IKC Strategifond under den aktuella perioden. Det värde som du såg på din internetbank eller applikation under den tiden kan ha varit beräknad efter senast då kända kurs.

Gällde beslutet samtliga andelsägare oavsett var man köpt fonderna?
Ja, det gällde oavsett var man köpt fonderna.

Ligger det verkligen i andelsägarnas intresse att senarelägga handel?
Givetvis är det beklagligt att andelsägarna inte kan genomföra affärer i fonderna dagligen. Men när fondernas tillgångar är svåra att värdera på ett objektivt sätt ligger det i andelsägarnas intresse att handeln senareläggs. Det är fondbolagets ansvar att säkerställa att alla andelsägare behandlas lika och har lika rätt till fondens tillgångar.

Gjordes det här för att stoppa utflöden när många sålde?
Nej, IKC har kunnat genomföra samtliga försäljningar som gjorts i fonderna. Problemet är att prissättningen av tillgångarna var osäker vilket ledde till att köpare och säljare riskerade att göra affärer till missvisande priser.

Hur länge gällde senareläggningen?
Åtgärden var tillfällig och gällde endast så länge som marknadsläget var sådant att det fortfarande ansågs ligga i andelsägarnas bästa intresse. Det innebar att när företagsobligationsmarknaden återgick till mer normal likviditet och andelskurserna kunde beräknas på ett tillförlitligt sätt så fattade vi beslut om att senareläggningen skulle upphöra. 
Beslutet om att häva senareläggningen fattades den 25 mars.

Vad gör myndigheterna?
Beslutet om senareläggning av handel med fondandelar tas av fondbolagen själva. Men såväl Finansinspektionen som Riksbanken är medvetna om att marknaden inte fungerade på ett normalt sätt och vidtog successivt åtgärder för att lösa det. Riksbanken meddelade under kvällen den 19 mars att de kommer att köpa företagsobligationer på marknaden som en stödåtgärd.

Vad innebar detta för företagen som ställt ut obligationer?
Åtgärden handlade inte om att företagen som ställt ut obligationer skulle ha svårt att betala tillbaka sina lån. Anledningen till åtgärden var endast att likviditeten på marknaden blev så svag att det inte tillförlitligt gick att prissätta obligationerna. Kortfattat kan man beskriva det som att företagsobligationsmarknaden inte var van att hantera så dramatiska kast som marknaden nu har upplevt.

Kommer andelsägare att förlora pengar?
Senareläggningen genomfördes för att andelsägare inte skulle förlora pengar på grund av felaktiga värderingar. Så länge som företagen som ställt ut obligationerna inte hamnar på obestånd kommer fonderna att erhålla kupongbetalningar för obligationsinnehaven som vanligt. Det innebär att avkastningen för de underliggande tillgångarna inte förändrats.

För mer information vänligen besök:

Fondbolagens Förening - Fonder kan stängas för att skydda andelsägarna