Nyheter

Förvaltaren har ordet

Förvaltaren har ordet mars 2020
Aktiemarknaderna präglades av turbulens och stor osäkerhet under månaden. I inledningen av mars föll aktiemarknaderna pga. ökad oro för konsekvenserna av coronavirusets påverkan på ekonomin. Den amerikanska centralbankens räntesänkning med 0,5 procent och amerikanska kongressens stödpaket på 7,8 miljarder dollar lyckades inte att lugna marknaderna. Nedgången på aktiemarknaderna accelererade i samband med att räntor på långa statsobligationer i USA föll samtidigt som oljepriset rasade när Ryssland och Saudiarabien misslyckades med att enas om produktionsnedskärningar. I synnerhet energi-, flyg- och resebolag utvecklades negativt på aktiemarknaderna. I mitten av månaden sänkte den amerikanska centralbanken räntan ytterligare 1 procent och man beslöt även att köpa stats- och bostadsobligationer för ca 700 miljarder dollar. Detta fick aktiemarknaderna att falla kraftigt pga. oro för en global recession. Aktiemarknaderna steg i samband med att Trump annonserade ett stimulanspaket motsvarande 1000 miljarder dollar och faciliteter för att stötta penningmarknaden. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare efter att Trump annonserat ett stimulanspaket motsvarande 2000 miljarder dollar samt infört obegränsade kvantitativa lättnader på räntemarknaden.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. Trots en negativ värdeutveckling klarade sig portföljerna något bättre relativt utvecklingen på aktiemarknaderna. I mars bidrog bl.a. innehav i fastighetsbolag negativt medan innehav i läkemedelsbolag bidrog positivt till fondernas utveckling.


Mars var en osedvanligt stökig månad som inleddes med börsras och avslutades med en kraftig rekyl upp. I huvudsak var det oron för coronavirusets framfart och dess implikationer för tillväxten som påverkade utvecklingen. Det är i nuläget oklart när världsekonomin kan komma på fötter igen, men en ljuspunkt är att Kina i allt större utsträckning återvänder till normal ekonomisk aktivitet. I nuläget har Kinas produktion ökat till ca 90 procent av normal kapacitet. Under månaden har världens centralbanker sänkt räntor och initierat stimulanser för att stödja ekonomin och stabilisera aktie- och räntemarknaderna. Den amerikanska centralbanken har sänkt räntan två gånger, skjutit till likviditet i systemet och sjösatt tidernas största stimulanspaket. Även den europeiska centralbanken har tillfört stimulanser, bland annat köp av obligationer motsvarande 750 miljarder euro. EU har inrättat statliga stöd till företag via en nystartad investeringsfond på 37 miljarder euro och i Tyskland har regeringen lagt fram stimulanspaket och skapat en fond för att hjälpa företag som får problem. Den japanska centralbanken har utökat tillgångsköpen och regeringen planerar ett omfattande stimulanspaket framöver. Även IMF har sjösatt ett stödpaket motsvarande 50 miljarder dollar riktat till utvecklingsländer.


I Kina föll industriproduktionen 13,5 procent och vinsterna i industriföretagen minskade ca 38 procent under de första två månaderna i år vilket pekar på en svag utveckling i det första kvartalet. OECD prognosticerar att varje månad av nedstängning kommer att minska den årliga BNP-tillväxten med ca två procent i de större ekonomierna. I Sverige har Riksbanken ökat de kvantitativa lättnaderna med upp till 300 miljarder under 2020. Prognosen för den svenska tillväxten under första och andra kvartalet indikerar ett fall i BNP och data för inköpschefsindex visar på en snabb inbromsning i industrin. Sannolikheten för en global recession är hög och oron för en utdragen påverkan på den globala konjunkturen är påtaglig. Samtidigt har värderingen på aktiemarknaderna fallit tillbaka och mycket är redan diskonterat på nedsidan. Vidare har marknadens funktionssätt för krediter förbättrats den senaste tiden vilket är positivt. Framöver kommer utvecklingen på aktiemarknaderna till stor del styras av hur länge pandemin lamslår den globala ekonomin.