Nyheter

Förvaltaren har ordet


forvaltar sep 2019


 - april 2020


Efter en oregelbunden utveckling i inledningen av april steg aktiemarknaderna på förhoppningar om att kulmen för spridningen av coronaviruset var nära förestående. Aktiemarknaderna föll tillbaka i mitten av månaden i samband med att amerikansk industriproduktion, detaljhandel och sysselsättningsstatistik uppvisade kraftiga fall. Priset på amerikansk WTI-olja kollapsade och handlades vid ett tillfälle till minus 40 dollar fatet. Oljeprisets utveckling speglade den aktuella efterfrågan tillsammans med akut brist på lagringsmöjligheter. Den amerikanska kongressens beslut att rösta igenom ytterligare finanspolitiska stimulanser motsvarande 484 miljarder dollar till krisåtgärder bidrog till att aktiemarknaderna steg. I slutet av månaden steg aktiemarknaderna ytterligare när allt fler länder började förbereda planer på att öppna upp sina ekonomier igen. Den amerikanska centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad i avvaktan på utvecklingen i ekonomin.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikan ska aktiemarknaden under månaden. I april bidrog bland annat innehav i sällanköpsvaror, läkemedel och dagligvaror positivt till fondernas utveckling. Sedan botten den 23 mars har de amerikanska aktiemarknaderna rekylerat upp och återhämtat ungefär hälften av det tidigare raset.


Tecken på att spridningen av coronaviruset börjar avta har gett aktiemarknaderna hopp om att restriktionerna i många länder kan lyftas inom kort. Aktiemarknaderna är framåtblickande och ser ljusare tider i horisonten allt medan realekonomin fortsätter att försämras pga. nedstängningen. Enligt de första estimaten sjönk tillväxten i den amerikanska ekonomin -4,8 procent i årstakt under första kvartalet, vilket var något sämre än väntat. I synnerhet privatkonsumtionen föll kraftigt under perioden. Sannolikt kommer det andra kvartalet att vara som mörkast för att därefter gradvis förbättras under tredje och fjärde kvartalet. Halvvägs igenom rapportperioden är utvecklingen blandad, men starka rapporter från bland annat Microsoft, Alphabet och Facebook bidrog till att lyfta aktiemarknaderna under månaden. Det amerikanska stimulanspaketet Paycheck Protection Program, vars initiala 350 miljarder dollar tog slut omgående, fylldes på med ytterligare 484 miljarder dollar under månaden. Programmet syftar till att ge lån till småföretag som sedan efterskänks om de anställda inte avskedas.


Den europeiska centralbanken valde likt den amerikanska centralbanken att lämna räntan oförändrad i slutet av månaden. ECB annonserade även att de omfattande stödköpen av statspapper och obligationer kommer att fortsätta fram till årets slut. Vidare beslutade den japanska centralbanken att utöka stödköpen av värdepapper under månaden. I Kina har ekonomin öppnats upp sedan en tid tillbaka och produktionen är sakta på väg mot full kapacitet igen. Statistik från mitten av april visade på att exporten kom in -3,5 procent i mars, vilket var bättre än förväntat. I slutet av månaden visade indikatorer från Kina på fortsatt återhämtning i bygg- och tjänstesektorn medan tillverkningsindustrin och exporten föll tillbaka.


I Sverige beslutade Riksbanken att lämna räntan oförändrad och att fortsätta med de tidigare aviserade stödköpen av räntepapper motsvarande 300 miljarder fram till och med september. Riksbanken prognosticerar en djup nedgång i svensk ekonomi under de kommande månaderna och en gradvis återhämtning under 2021.