Nyheter

Förvaltaren har ordet


forvaltaren har ordet oktober 2018


Förvaltaren har ordet juni 2020


Inledningen av juni präglades av en stark utveckling på aktiemarknaderna. I synnerhet energi- och finansbolag utvecklades positivt när riskaptiten steg på förhoppningar om en snabb ekonomisk återhämning. Den europeiska centralbankens beslut att utöka stödköpsprogrammet PEPP med ytterligare 600 miljarder euro samt bättre än väntade amerikanska jobbsiffror bidrog till att stödja aktiemarknaderna. I samband med att den amerikanska centralbanken lämnade en relativt dyster prognos för den amerikanska ekonomin föll aktiemarknaderna tillbaka. Även ökad oro för en andra virusvåg bidrog till minskad riskaptit. Aktiemarknaderna rekylerade upp i hopp om ytterligare amerikanska stimulansåtgärder men utvecklades oregelbundet i slutet av månaden när det kom signaler om en allt långsammare ekonomisk återhämtning.


I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under månaden. I juni bidrog bland annat innehav i teknologi och läkemedel positivt medan dagligvaror bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Aktiemarknaderna utvecklades positivt i juni, men i en något mer försiktig takt än tidigare månaders starka utveckling.


Osäkerheten kring återhämningen i den globala ekonomin har förstärkts den senaste tiden. Spridningen av Covid-19 fortsätter i USA, bland annat i Texas, Florida och Kalifornien vilket försvårar återgången till normal ekonomisk aktivitet. I USA förväntas BNP att falla -6,5 procent 2020 och stiga 5 procent 2021. Det finns även risk för en upptrappad handelskonflikt mellan Kina och USA nu när Kina har röstat igenom ny lagstiftning för Hongkong. I juni presenterade Världsbanken, OECD och IMF nedreviderade prognoser för den globala tillväxten. Alla tre räknar med ett globalt BNP fall på mellan -5 och -6 procent under 2020, vilket är ca 2 procent lägre än prognoserna från april. Detta beror till stor del på större än väntade ekonomiska effekter av Covid-19 och även en mer gradvis återhämtning än tidigare väntat. IMF prognosticerar en global BNP tillväxt på 5,4 procent 2021. I synnerhet prognosen för privatkonsumtion och företagens investeringar har reviderats ned senaste tiden. Bortsett från Kina ser tillväxtländerna ut att drabbas hårdare av Covid-19 än vad som tidigare prognosticerats. I exempelvis Brasilien ökar antalet nya smittade i snabb takt.


Aktiemarknaderna har påverkats positivt av de stora finans- och penningpolitiska stimulanser som injicerats i världsekonomin de senaste månaderna. Bland annat säger den amerikanska finansministern Mnuchin att man överväger ytterligare ett stimulanspaket under sommaren. I Europa utökade den europeiska centralbanken stödköpsprogrammet PEPP och den tyska regeringen annonserade ett stimulanspaket på 130 miljarder euro med bland annat sänkt moms och satsningar på skola och infrastruktur. I Kina utökade den kinesiska centralbanken sitt stöd till små och medelstora företag för att bättra på kreditgivningen. Sammantaget ger dessa åtgärder ett stöd till aktiemarknaderna och bidrar till att underlätta återhämtningen i realekonomin.


I Sverige förväntas BNP att falla -5,4 procent 2020 och stiga 3,5 procent 2021 enligt Konjunkturinstitutets rapport. Vid månadsskiftet beslutade Riksbanken att hålla räntan oförändrad och man räknar inte med några räntehöjningar förrän tidigast 2023. Tillgångsköpen utökas och förlängs till juni 2021.