Nyheter

Förvaltaren har ordet


2020forvaltaren har ordet ingeFörvaltaren har ordet augusti 2020


Aktiemarknaderna steg under sommaren i samband med bättre än förväntade sysselsättningssiffror för den amerikanska ekonomin. Efter en period av svagare utveckling på grund av oro för tilltagande virusspridning steg aktiemarknaderna åter i samband med att Astrazeneca redovisade positiva resultat för ett Covid-19 vaccin och EU annonserade ett återhämtningspaket motsvarande 750 miljarder euro. Bättre än förväntade rapporter från de stora amerikanska teknologibolagen bidrog till att aktiemarknaderna steg i inledningen av augusti. Indikationer på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin tillsammans med ökad riskaptit bidrog till att aktiemarknaderna utvecklades positivt i augusti. Mot slutet av månaden nådde det amerikanska indexet S&P500 nya rekordnivåer.

I våra globala mixfonder låg vi överviktade mot den amerikanska aktiemarknaden under sommaren. Sedan årsskiftet har fonderna haft en god värdeutveckling. Under augusti bidrog i synnerhet innehav i teknologi positivt medan allmännyttigheter bidrog negativt till fondernas värdeutveckling. Teknologisektorn fortsätter att lyfta aktiemarknaderna medan energi, banker och industri laggat mest sedan botten i mars.


Data för den amerikanska industriproduktionen visar på en fortsatt återhämtning i den amerikanska ekonomin, men det finns tecken på att utvecklingen har saktat in något den senaste tiden i takt med accelererande virusspridning. BNP-tillväxten i den amerikanska ekonomin föll -9,5 procent under det andra kvartalet vilket var bättre än förväntat. IMF spår ett amerikanskt BNP-fall på -6,6 procent för helåret 2020. Vidare rekommenderar IMF ytterligare finanspolitiska stimulanser i den amerikanska ekonomin och man ser även utrymme för ökade tillgångsköp av FED. Chefen för den amerikanska centralbanken meddelade i slutet av augusti att FED avser införa en ny form av inflationsmål där inflationen i genomsnitt ska vara 2 procent över tid. I princip innebär det att FED inte i förbyggande syfte kommer att höja räntan för att motverka inflation. Det är sannolikt att den amerikanska centralbanken kommer att bibehålla nuvarande räntenivå tills utsikterna för ekonomin förbättras.


I Eurozonen föll BNP -15,3 procent under det andra kvartalet. Även i Europa finns tecken på att tillverkningsindustrin återhämtar sig medan det främst är tjänstesektorn som påverkas negativt av en andra virusvåg. I Tyskland föll BNP -9,7 procent under andra kvartalet vilket var bättre än förväntat. Den europeiska centralbanken meddelade att man kommer att fortsätta stödköpen till åtminstone slutet av juni 2021. BNP-tillväxten i den kinesiska ekonomin steg 11,5 procent under det andra kvartalet, men därefter har industriproduktion och detaljhandel för juli kommit in något svagare än väntat.

I Sverige föll BNP -8,3 procent under det andra kvartalet vilket var bättre än förväntat. I synnerhet exporten och hushållens konsumtion bidrog negativt under perioden. Den svenska ekonomin har hittills klarat sig väl i ett europeiskt perspektiv och den svenska kronan har fortsatt att stärkas mot den amerikanska dollarn i augusti. De stora centralbankernas fortsatta tillgångsköp bidrar till att stödja aktiemarknaderna i det korta perspektivet. På längre sikt är utvecklingen på aktiemarknaderna däremot beroende av hur konjunkturen och världsekonomin utvecklas.