Riskinformation

Målet är att fonderna ska vara investerade i de fonder eller värdepapper som har bäst förutsättningar att ge en god avkastning. Likväl är fondernas placeringar förenade med vissa risker som under perioder kan bidra negativt till förvaltningsresultatet. Nedan listas några av de riskfaktorer som kan påverka fondernas avkastning.

 

  • Marknadsrisk – en generell nedgång i aktiemarknaden kan påverka negativt.
  • Valutarisk – då fonderna helt eller delvis är investerade i fonder eller värdepapper utanför Sverige finns en direkt valutarisk eftersom underliggande valutor i de fonder eller värdepapper som vi investerar i kan både öka och minska i värde i förhållande till den svenska kronan.
  • Ränterisk – stigande långräntor leder till minskad avkastning i räntebärande värdepapper med lång löptid och i långa obligationsfonder.
  • Kreditrisk – fonderna kan vara investerade i räntefonder som har andra värdepapper än statspapper, till exempel företagsobligationer. Om de räntefonder som fonderna är investerade i har innehav i olika företag som får betalningsproblem kommer det sannolikt att påverka avkastningen negativt.
  • Koncentrationsrisk – om fonderna är tungt exponerade mot vissa geografiska marknader och branscher som utvecklas svagt kommer det att påverka avkastningen.
  • Likviditetsrisk – om en investering inte kan avvecklas i rimlig tid till ett rimligt pris på grund av exceptionella händelser på marknaden.

 

För mer information om de olika fondernas riskprofil hänvisas till informationsbroschyr, faktablad och fondbestämmelser för respektive fond. Märk väl att allt sparande är förenat med risker och att historisk avkastning inte på något sätt är en garanti för framtida avkastning.