Riktlinjer för fondbolagets agerande som ägare

Ägarpolicy – Strategier för att använda rösträtter 
Styrelsen i IKC Fonder AB, (”Bolaget”), har mot bakgrund av 12 kap 9-10 §§ Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2008:11 om investeringsfonder beslutat anta följande policy. Bolagets kontaktperson i ägarfrågor är Bolagets VD.

Syfte och grundläggande principer
Syftet med denna policy är att definiera principer och strategier för Bolagets möjlighet att utöva ägarinflytande genom att använda rösträtter som är knutna till de finansiella instrument som ingår i de investeringsfonder som vid var tid förvaltas av Bolaget.

Den grundläggande principen för Bolaget är att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden. Målet med att utöva ägarinflytande ska alltid vara att uppnå bästa möjliga avkastning med hänsyn tagen till fondens placeringsinriktning, risknivå samt i förekommande fall de särskilda kriterier som fastställts för fonden. Den grundläggande strategin för Bolaget vid utövande av ägarinflytande är att rösträtter i normalfallet endast ska användas då Bolagets ägarinflytande kan antas ha en reell påverkan i samband med stämmobeslut.

Närmare om användande av rösträtter samt intressekonflikthantering
För att rösträtter ska användas, i de fall Bolagets utövande av ägarinflytande kan förväntas ha en reell påverkan i samband med ett stämmobeslut, ska beslutet antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare. Ett stämmobeslut som kan antas vara av väsentlig betydelse för det bolag beslutet handlar om, men som inte kan antas vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare, ska i normalfallet inte innebära att Bolaget väljer att använda rösträtter.

Exempel på stämmobeslut som kan vara av väsentlig betydelse för Bolagets fondandelsägare kan röra förvärv och fusioner, nyemissioner, options- och andra typer av incitamentsprogram, styrelsens sammansättning samt återköp av egna aktier.


Om Bolaget väljer att använda rösträtter ska Bolaget säkerställa att rösträtterna används i enlighet med de berörda investeringsfondernas mål och placeringsinriktning. Att rösträtter enbart ska användas till förmån för den enskilda fonden innebär att andra intressen, exempelvis Bolagets intressen eller närstående bolags intressen, ska vika till förmån för den enskilda fonden.


Om en intressekonflikt skulle uppkomma vid användande av rösträtter och om denna intressekonflikt skulle innebära en väsentlig risk för att fondandelsägarnas intressen skulle påverkas negativt ska intressekonflikten om möjligt förhindras. Om så inte kan ske ska Bolaget dokumentera uppgifter om hanteringen av intressekonflikten.

Bevakning av företagshändelser samt beslut om användande av rösträtter
Med hänsyn till Bolagets storlek och organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet sker Bolagets bevakning av relevanta företagshändelser endast i begränsad omfattning. Bolagets styrelse fattar i normalfallet beslut om rösträtter ska användas. Om tid inte gives för styrelsen att fatta sådant beslut får VD fatta beslut om att använda rösträtter. Beslut och ställningstaganden ska dokumenteras, liksom faktiskt användande av rösträtter.

Information om strategier för användande av rösträtter
En sammanfattning av detta dokument ska finnas tillgänglig för investerare på Bolagets hemsida. Uppgifter om de åtgärder som vidtagits i enlighet med denna policy samt ställningstaganden i enskilda ägarfrågor då Bolaget använt rösträtt vid bolagsstämma ska på begäran kostnadsfritt göras tillgängligt för fondandelsägarna.


____________________________________________________


Denna policy har antagits av styrelsen för IKC Fonder AB 2012-02-14.

Policyn ska omprövas årligen av styrelsen och ändras när så erfordras.

Flexibel blandfond

IKC 0-100 -  Du behöver inte själv vara aktiv i valet mellan aktier och räntor >>