GDPR

Den 25 maj 2018 träder Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR), i kraft och börjar gälla som lag i samtliga EU-länder. I Sverige kommer Dataskydds-förordningen ersätta den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya förordningen är att förbättra skyddet vid behandling av personuppgifter. Texten nedan beskriver hur vi behandlar personuppgifter enligt den nya Dataskyddsförordningen.


Personuppgifter utgörs av olika kategorier av uppgifter såsom namn, adress, personuppgifter och andra kontaktuppgifter m.m.


Behandling av personuppgifter ska uppfylla grundläggande principer, som bl.a. innebär att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med ändamålen och ska inte heller sparas längre än nödvändigt.


IKC Fonder AB kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla allmän service, samt för fullgörande av avtal och rättsliga skyldigheter. Vi avser även att behandla kunders personuppgifter för information om finansiella instrument, produkter och tjänster m.m.  Personuppgifterna kan vidare utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.


Om du som fondandelsägare löser in dina fondandelar måste vi lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna betala ut försäljningslikviden. Slutligen kan IKC Fonder AB till följd av svensk/ utländsk lag eller myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och eller handelsregler eller avtal/ villkor avseende visst finansiellt instrument vara skyldig att behandla personuppgifter.  


Information om personuppgiftsbehandlingen lämnas till dig när uppgifterna samlas in och om du begär det. Därutöver finns det vissa tillfällen när särskild information ska ges till kunder, till exempel om det inträffar ett dataintrång eller liknande, en s.k. personuppgiftsincident, och om det finns risk för till exempel identitetsstöld eller identitetsbedrägeri. Sådan information tillhandahålls kostnadsfritt i skriftlig form som kan vara elektronisk.


Du som kund har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt även rätt att kunna komplettera personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen. Om uppgifter rättas på kundens begäran ska IKC Fonder AB informera ev. extern part om uppgifterna lämnats vidare, ifall så är möjligt och det inte skulle innebära en alltför betungande uppgift. Kunden har i sådant fall rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Du har rätt att be att om att dina personuppgifter raderas i följande fall:

  • om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för,
  • om behandlingen enbart grundar sig på ditt samtycke och du återkallar
  • samtycket,
  • om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas i detta syfte,
  • om personuppgifterna har behandlats olagligt,
  • om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om uppgifter raderas på den enskildes begäran ska IKC Fonder AB informera ev. externa parter om raderingen ifall uppgifterna lämnats ut, om så är möjligt och det inte skulle innebära en alltför betungande uppgift. Du har i sådant fall rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.


Undantag från rätt till radering av personuppgifter och skyldighet att informera andra kan föreligga om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter, såsom till exempel rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller utföra en uppgift av allmänt intresse.


Du som kund har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas på så sätt att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Denna rätt gäller bland annat om du anser att uppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och en sådan invändning kan göras när som helst. Görs en invändning mot direktmarknadsföring får IKC Fonder AB inte längre behandla uppgifterna för sådant ändamål.


Du har under vissa omständigheter rätt att begära ut dina personuppgifter i syfte att använda dem på annat håll. I sådant fall ska IKC Fonder AB underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter under förutsättning att behandlingen av personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett kundavtal och att det bara gäller sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.


Vi sparar dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de behandlas för eller så länge som krävs enligt lag och andra författningar. I de fall vi behåller dina uppgifter längre än vad som behövs för det ändamål de behandlats för, till exempel pga. krav gällande bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering, behålls uppgifterna enbart så länge som det krävs enligt respektive lag eller annan författning.


Om du anser att IKC Fonder AB behandlar dina personuppgifter i strid med Dataskydds-förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som bedömer om tillsyn ska inledas, och som ska meddela dig detta inom tre månader efter att klagomålet mottagits. Om du inte fått besked inom den tiden kan du vända dig till domstol för att begära besked.


En kund som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med Dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd. Kunden kan i sådant fall begära skadestånd hos IKC Fonder AB eller väcka skadeståndstalan i domstol.


IKC Fonder AB är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor om hanteringen av personuppgifter, kontakta oss på telefon 040 – 660 70 00 eller via e-post info@ikcfonder.se, se vidare vår hemsida www.ikcfonder.se.