Information om avgifter, ersättningar och incitament


IKC Fonder AB:s verksamhet avser förvaltning av UCITS fonder samt diskretionära portföljförvaltningsuppdrag.


Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Bolaget uppbär ersättning från fonderna för förvaltning, revision samt kostnad för Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av det förvaltningsarvode som Bolaget uppbär löpande från respektive fond och som framgår av fondernas informationsbroschyr.

Vid förvaltning av Bolagets fond-i-fonder kan Bolaget bl.a. komma att investera i egna underliggande fonder. En viktig anledning till detta är att det ger full transparens i förvaltningen, vilket anses gynna andelsägarna. Vid investering i egna underliggande fonder tas inget förvaltningsarvode ut i de underliggande fondernaVid investering i externa underliggande fonder utgår dessa fonders förvaltningsarvode till 100 %.

Då Bolaget har identifierat att en intressekonflikt kan uppstå vid investeringar i egna underliggande fonder har Bolagets styrelse vidtagit åtgärder för att förhindra att olämpliga investeringar görs i de egna underliggande fonderna och för att förhindra olämplig allokering avseende den investerande fonden.

Därmed har styrelsen beslutat om att införa interna limiter avseende hur stor procentuell del av respektive fond som vid var tid får var investerad i en annan fond i Bolagets övriga fondutbud samt hur stor procentuell del av respektive fond som sammantaget vid var tid får investeras i Bolagets övriga fondutbud. Dessa interna limitern kontrolleras löpande av funktionen för riskhantering.

Därutöver får investering i egna underliggande fonder endast ske under förutsättning att det ligger i den investerande fondens andelsägares intresse.

Transaktionskostnader, (courtage), belastas fonderna.


Ersättning vid diskretionär förvaltning

Vid diskretionär förvaltning erhåller Bolaget ersättning i enlighet med respektive diskretionärt förvaltningsavtal.


Information om incitament

Enligt Finansinspektionens föreskrifter får Bolaget i samband med fond- och portfölj-förvaltning endast betala ut eller ta emot ersättningar i form av avgift, kommission eller naturaförmån, (incitament), under vissa förutsättningar. Om incitament betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Bolaget från att agera i investerarnas intresse.

Nedan följer information om de incitament Bolaget betalar eller tar emot. Närmare information kan även lämnas till investerare på begäran


Ersättning till distributörer

Bolaget distribuerar fondandelar via externa samarbetspartners i form av t.ex. banker, försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Denna distribution innebär en kvalitetshöjning genom att fonderna bl. a. görs tillgängliga för investerare via olika bankers och försäkringsbolags plattformar. Fonderna görs också tillgängliga via värdepappersbolag och försäkringsförmedlare som bedriver investeringsrådgivning, vilket även det anses vara kvalitetshöjande för investerarna. I denna rådgivningssituation får kunden bl. a. hjälp och råd om vilka olika fonder som är lämpliga för den enskilde kunden. Distributörerna ersätts för dessa tjänster i form av en procentsats på förvaltningsarvodet per fond avseende det kapital som distributörerna förmedlar. Ersättningen kan variera beroende på vilken fond som förmedlas och vilka distributörer som avses. Ersättningen kan även variera beroende på de tjänster som distributören utför i form av rådgivning och/ eller tillhandahållande av plattformar. Ersättningen utgår inom ett intervall mellan 0,3-1,6 procentenheter per distributör.

Som fondandelsägare betalar du enbart den förvaltningsavgift som framgår under rubriken Ersättning inom ramen för fondverksamheten ovan. Den ersättning som distributören erhåller från Bolaget medför ingen ytterligare kostnad för andelsägarna. När en investerare tecknar andelar i Bolagets fonder genom en från Bolaget fristående rådgivare/distributör ska denna på eget initiativ redovisa ersättningen från Bolaget.

Närmare information om ersättning till distributörer lämnas på begäran.


Ersättning från tredje part

Bolaget erhåller ingen ersättning i form av varor eller tjänster i samband med transaktioner för fondernas räkning (så kallad soft commission).


Redovisning av analyskostnader i fonderna 

Analyskostnad som uppkommer hos externa analysleverantörer i samband med värdepappersaffärer i fonder får belasta fonderna i de fall analysen anses höja kvalitén på förvaltningen och inte hindrar Bolaget från att agera i andelsägarnas intresse. Nyttan av analysen ska som ett minimum bedömas motsvara den uppkomna kostnaden. Kostnad för analys ska även särskiljas från transaktionskostnader, (courtage), i syfte att redovisa dessa kostnader på ett sätt som är transparent för fondandelsägarna.

Bolaget utnyttjar analys från externa analysleverantörer i syfte att höja kvalitén på fondförvaltningen och kostnad för analysen utbetalas från fonderna till utvalda externa analysleverantörer under förutsättning att analysen varit till nytta för respektive fond och därmed även för andelsägarna. Utbetalning sker på basis av en regelbundet utförd analysutvärdering och i enlighet med en i förväg fastlagd analysbudget.

Närmare information om analyskostnader i fonderna lämnas på begäran. Inga analyskostnader uppstår i den diskretionära portföljförvaltningen och avseende 2018 har bolaget beslutat att inte belasta fonderna med kostnad för analys.