Intressekonflikter

Bakgrund
För att upprätthålla förtroendet för den finansiella marknaden och för IKC Fonder AB, (Bolaget), och dess verksamhet är det av yttersta vikt att Bolaget, Bolagets styrelse, anställda och/ eller uppdragstagare inte kan misstänkas få eller ge otillbörlig fördel till Bolaget, sig själva eller till enskild kund eller kundgrupp. Bolaget följer kontinuerligt upp hanteringen av identifierade intressekonflikter och är vaksamt på områden där Bolagets intressen skulle kunna stå i konflikt med fondandelsägarnas och/ eller kundernas intressen. Bolaget arbetar aktivt med att identifiera och hantera eventuella intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten.

Identifiering och hantering av intressekonflikter
Vid identifiering av intressekonflikter ska hänsyn tas till om Bolaget, en anställd person eller Bolagets ägare:
1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av en investeringsfond,
2. har ett annat intresse än fondandelsägarna av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fonders räkning, eller en order om genomförs för en annan kunds räkning,
3. har ett ekonomiskt skäl, eller annat skäl, för att gynna en annan kund eller kundgrupp framför andelsägarna,
4. utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder, eller
5. i samband med fondverksamhet tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten i fråga, av någon annan än fonden.

 

Bolaget ska när det identifierar intressekonflikter ta hänsyn till Bolagets, företagsgruppens och kundernas intressen samt Bolagets skyldigheter gentemot investeringsfonderna och de olika intressen som kan finnas hos fondandelsägarna och övriga kunder.

 

Intressekonflikter kan uppstå mellan Bolaget, dess anställda, ägare eller andra personer med direkt eller indirekt koppling till Bolaget samt mellan Bolagets fonder, fondandelsägare och övriga kunder. Bolaget har därför upprättat tydliga rutiner för att identifiera potentiella intressekonflikter samt för att säkerställa att fondandelsägare och övriga kunder behandlas rättvist och korrekt.


Bolaget har en tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter t.ex. genom upprättande av olika organisatoriska enheter och ansvarsområden. Ingen anställd får ensam utföra alla moment i en affärshändelse eller handläggning av transaktioner inklusive efterföljande kontroll.  Ingen anställd får hantera affärer där den anställde eller närstående person har intressen som kan leda till en intressekonflikt.  Vid utbildning av Bolagets medarbetare läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.  Bolaget upprättar kontinuerligt rutiner för att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter.

 

Exempel på intressekonflikter
Bolaget och dess kunder har ett gemensamt intresse av att fondförvaltningen och de diskretionära uppdragen ska generera en god avkastning. I sin strävan att öka Bolagets intäkter finns dock en potentiell risk att Bolaget skulle kunna ta för stora risker i förvaltningen. För att minimera denna möjliga intressekonflikt finns risk – och placeringsbegränsningar för fonderna och de diskretionära portföljerna. Att förvaltningen hålls inom givna risk- och placeringsbegränsningar kontrolleras löpande av Bolagets funktion för riskhantering.

 

Mellan Bolagets fondverksamhet och diskretionära förvaltningsuppdrag skulle det kunna finnas potentiella intressekonflikter. För undvika denna typ av intressekonflikt ska förvaltningsåtgärder avseende placeringar i en och samma emittent vid samma tidpunkt för flera uppdragsgivares eller fonders räkning utföras på ett sådant sätt så att intressekonflikter inte uppstår.

Potentiella intressekonflikter kan uppstå rörande löne- och ersättningsprinciper. Bolagets löne- och ersättningsprinciper ska därför utformas på ett sådant sätt att dessa inte står i strid med andelsägarn¬as eller andra kunders intressen.


Information till investerare
Styrelsen och verkställande direktören i Bolaget ska omgående informeras om situation uppkommer då bolagets organisation eller administrativa rutiner inte kan förhindra att fondandelsägares intressen påverkas negativt av en intressekonflikt. Styrelsen eller verkställande direktören ska då fatta de beslut som är nödvändiga för att komma tillrätta med situationen. Bolaget ska informera investerare om sådana situationer uppkommer samt motivera eventuella beslut.