Information om ersättningssystem

I enlighet med 2 kap i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) om ersättningssystem är IKC skyldigt att lämna information om bolagets ersättningssystem.

Styrelsen i IKC har fastställt en ersättningspolicy som har till syfte att ange principer för hur ersättningar till bolagets personal ska fastställas, hur policyn ska tillämpas och följas upp samt hur bolagets ledning samt anställda som kan påverka företagets risknivå definieras (s.k. särskilt reglerad personal). Policyn gäller alla anställda och omfattar alla ersättningar inom ramen för anställningen.


Ersättningsmodell

Utgångspunkten för ersättningsmodellen har varit att bidra till att skapa goda förutsättningar för IKC och att på ett tillfredsställande sätt utföra sitt uppdrag från ägarna. Ersättningsmodellen syftar till att stimulera goda prestationer och att göra bolaget till en attraktiv arbetsgivare. Ersättningsmodellen är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering och ska inte uppmuntra överdrivet risktagande och inte heller motverkat bolagets långsiktiga intressen.

Anställda inom IKC har ersättningar som kan jämföras med marknadsmässiga anställningsvillkor och skall vara i nivå med branschen på den geografiska marknad där bolaget är verksamt.

IKC:s ersättningsmodell omfattar för närvarande endast fast månadslön, vilken fastställs på individuell nivå med en tydlig koppling till anställdas arbete och prestation.

IKC:s ersättningsstruktur omfattar således inte rörliga ersättningar.