Kapitaltäckning

Offentliggörande av information angående kapitaltäckning.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar ska följande information lämnas varje kvartal och finnas tillgänglig på www.ikcfonder.se alternativt publiceras i årsredovisning eller delårsrapporter.


Kapitaltäckning
Uppgifter per 2019-03-31 avseende IKC Fonder AB.