Bästa möjliga resultat

När Bolaget utför en portföljtransaktion, ska bolaget vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för investeringsfonden med avseende på:
- pris
- kostnad
- snabbhet
- sannolikhet för utförande och avveckling
- transaktionens storlek
- transaktionens art
- andra för utförandet väsentliga förhållanden


För att fastställa den relativa betydelsen av dessa faktorer ska Bolaget beakta följande:
- mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden
- transaktionens beskaffenhet
- utmärkande egenskaper för de finansiella instrument som ingår i portföljtransaktionen
- utmärkande egenskaper för de handelsplatser där portföljtransaktionen kan utföras


Förvaltarnas åtgärder för bästa möjliga resultat
Omplaceringsbeslut föregås av ett omfattande systematiskt analysarbete, då en ny målportfölj genereras. Därefter jämförs målportföljen med den aktuella portföljen och skillnaderna dem emellan utgör ett underlag för omplaceringar i fonden. För att uppnå bästa möjliga resultat kommer Bolaget att vidta alla rimliga åtgärder för att ta hänsyn till följande faktorer när order utförs:

- orderns storlek och typ
- priset
- kostnaderna  (exempelvis omkostnader för exekvering samt kostnader för avveckling) 

- snabbhet
- sannolikhet för att ordern leder till en transaktion och att transaktionen kan avvecklas


Normalt kommer Bolaget att tillmäta priset störst betydelse. 
Mer information om Bästa möjliga resultat lämnas på förfrågan.