Ansvarsfulla och hållbara investeringar

IKC Fonders ledning har tagit beslut om att arbeta med ansvarsfulla och hållbara investeringar. En instruktion för ansvarsfulla investeringar daterad den 1 augusti 2017 tar sin utgångspunkt i de internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, korruption samt kontroversiella vapen som finns uttryckta i FN:s konventioner och överenskommelser och i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. IKC Fonder stödjer därmed det frivilliga FN-initiativet Global Compact med tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.SWESIF

IKC Fonder är medlemmar i SWESIF Sveriges Forum för hållbara investeringar som är ett oberoende, icke-vinstdrivande nätverksforum för hållbara investeringar i Sverige. Swesif har bl.a. drivit utvecklingsprojektet Nya Hållbarhetsprofilen där en fonds hållbarhetsarbete speglas och kan jämföras med andra.

| mer om Hållbarhetsprofilen |


IKC Fonder är medlemmar i SWESIF

UN PRI
IKC Fonder har fastslagit att bolaget ska arbeta för att följa UN PRI, dvs FN:s sex principer (se nedan) för ansvarsfulla investeringar i investeringsprocessen. Det innebär i stora drag att IKC Fonder ska verka för att ESG- (Environmental, Social and Governance) frågorna, d.v.s. att miljö- och samhällsfrågor liksom god bolagsstyrning tas i beaktande både i det egna investeringsarbetet men också när det är görligt påverka andra att göra detsamma.

| mer om UN PRI |


IKC Fonder arbetar för att följa UN PRI